Časté dotazy

Kovové obaly a hliníková víčka odhazujte, do sběrných nádob nebo pytlů určených pro sběr kovů. Větší množství můžete odnést do sběrného dvora nebo výkupny kovů.
Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají se ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým obalem je např. tzv. blistr na léky („platíčko“ se zatavenými tabletkami). Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton (pevný karton určený na nápoje nebo omáčky) a některé další kombinované papírové obaly.

Nejlépe je odvézt je do sběrného dvora. Většina těchto nádob je pod tlakem plynu. Některé svozové vozy mají v sobě lis, takže by se mohlo stát, že při svozu kovového odpadu by tyto nádoby mohly explodovat. Existují výjimky, kdy jsou nádoby tlakovány vzduchem, ale je potřeba tento fakt zjistit označením výrobku. Proto pro bezpečnost a jistotu doporučujeme nádoby uložit do sběrného dvora.

Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu. V některých obcích se olej sbírá, informujte se tedy o možnosti sběru použitého kuchyňského oleje na obecním úřadu, odboru životního prostředí. Obecně však platí, že fritovací olej z domácnosti patří do sběrných dvorů, můžete jej uchovávat v kanystru a až ve větším množství odevzdat.
U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do nebezpečného odpadu, odvezte je proto na sběrný dvůr nebo do mobilní sběrny nebezpečného odpadu. O nebezpečné vlastnosti výrobku  informuje oranžová výstražná značka na obalu.
Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji vhazujte do směsného odpadu.
Papírové krabice například od džusů nebo mléka nazýváme nápojovými kartony. Organizovaný sběr těchto obalů probíhá již v mnoha městech a obcích v celé ČR. Sběrné nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou označeny speciální oranžovou nálepkou s označením Nápojový karton. V některých obcích je sbírán tento odpad do oranžových pytlů. O způsobu sběru nápojových kartonů ve vaší obci/městě se můžete informovat na obecním nebo městském úřadě (odbor životního prostředí nebo příslušný pracovník mající na starosti odpadové hospodářství).

Videokazety, kazety, diskety CD nebo DVD odvezte nejlépe na sběrný dvůr. V malém množství můžete vyhodit do směsného odpadu. Papírové obaly se dají vytřídit do papíru a plastové do plastů.

Do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal.
Ty patří, stejně jako papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby, do černého nebo šedého kontejneru na směsný odpad.

Bohužel tyto lahve nelze recyklovat. Kvůli zachování kvality piva jsou do těchto obalů při výrobě přimíchány další složky zabraňující průniku světla. Ale tím je recyklace plastů znemožněna Mnoho pivovarů myslí ekologicky a od stáčení piva do PET lahví už upustilo.

Na místa zpětného odběru jako jsou prodejny, kde jste elektro pořídili. Odnést je můžete  také na sběrný dvůr. Více informací k elektroodpadu naleznete např. na stránkách www.asekol.cz a www.elektrowin.cz

V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří do sběrného dvora.
Identifikační kód C/ znamená, že se jedná o obal vyrobený  kombinací různých materiálů, tudíž ve většině případů vhazujte takto označené obaly do směsného odpadu. Výjimku tvoří například C/PAP, což jsou nápojové kartony, které patří sešlápnuté (a můžete je vhazovat i s víčky) do kontejnerů označených oranžovou nálepkou nebo oranžových pytlů.
Pokud je nositelný, věnujte ho charitě nebo ho ve větším množství odevzdejte do sběrného dvora. V některých obcích, ale ne na celém území ČR, je i zaveden sběr textilu do nádob.
Do směsného odpadu, protože termopapír v drtivé většině případů obsahuje látku Bisfenol. Uvolněné látky pak znečišťují vodu v papírnách a dostávají se do papíroviny. Tyto účtenky lze tedy třídit pouze, pokud máme jistotu, že jsou fenol-free. Informaci o obsahu těchto látek však běžně na samotném termopapíru nedohledáme.
Obecně lze říci, že pokud se nejedná o elektroodpad, baterie, světelné zařízení, nebezpečný a objemný odpad nebo o odpad, se kterým se musí nakládat zvláštním způsobem (např. zbytky léčiv), lze ho odložit do nádob na směsný odpad.

Zpětný odběr vysloužilých světelných zdrojů probíhá pomocí nádob k tomu určených. Tyto nádoby můžete nalézt na vašem obecním úřadě, prodejnách elektro nebo sběrném dvoře.
Seznam sběrných míst http://www.ekolamp.cz/cz/sberna-mista
Na těchto místech se odebírají lineární a kompaktní zářivky, halogenidové, sodíkové a směsné výbojky, světelné zdroje s LED diodami. Do zpětného odběru však nepatří běžné žárovky, ani reflektorové a halogenové žárovky, proto je jejich místo v popelnici se směsným odpadem.

Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na místa určená ke sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na místech zpětného odběru, což mohou být čerpací stanice a autoservisy. Lepší je nechat si olej vyměnit v servisu. Ve většině případů je toto uvedeno na etiketě výrobku.
Tyto druhy skla díky své vyšší teplotě tavení nepatří do běžných kontejnerů na ulicích. Pokud se Vám rozbije například skleněná varná konvice, hoďte ji do směsného odpadu. V případě většího množství tohoto skla využijte sběrný dvůr.
Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty.
V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy zcela spotřebujete. Do kontejneru na tříděný odpad pak můžete klidně prázdné obaly vhodit.
Nepatří. Jinak do papíru patří papír všeho druhu, kromě polaminátovaného a povoskovaného papíru.