Papír

Do kontejneru patří

 • noviny, časopisy
 • kancelářský papír
 • reklamní letáky
 • knihy, sešity
 • krabice, lepenka, karton
 • nevadí papír s kancelářskými sponkami
 • není nutné odstraňovat fóliové okénko z obálek

Do kontejneru nepatří

 • mokrý, mastný a jinak znečištěný papír
 • uhlový a voskovaný papír
 • použité pleny a hygienické potřeby
 • papírové kapesníčky, ubrousky

Plasty

Do kontejneru patří

 • sešlápnuté PET lahve od nápojů
 • plastové obaly
 • fólie – čisté
 • prázdné kelímky od jogurtů
 • uků a dalších potravin
 • polystyren
 • plastové obaly od drogistického zboží
 • ostatní plastové předměty (hračky, květináče apod.)

Do kontejneru nepatří

 • textilie z umělých vláken, linolea, guma, molitan
 • nádoby od léčiv
 • výrobky z PVC
 • plasty znečištěné oleji a chemickými látkami
 • plasty s příměsí jiných materiálů (videokazety, kabely)
 • hygienické potřeby (zubní kartáčky, vatové tyčinky apod.)

Sklo

Do kontejneru patří

 • lahve od nápojů
 • skleněné střepy
 • tabulové sklo (bez drátěné vložky)
 • skleněné předměty
 • zavařovací sklenice (prázdné)

Do kontejneru nepatří

 • keramika, porcelán
 • autosklo
 • drátěné sklo
 • zrcadla
 • žárovky, zářivky

Nápojové kartony

Do kontejneru patří

 • krabice od džusů
 • krabice od vína
 • krabice od mléka a mléčných výrobků

Do kontejneru nepatří

 • „měkké” sáčky (například od kávy a různých potravin v prášku)
 • nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravi

Kovy

Do kontejneru patří

 • plechovky od nápojů a potravin

 • drobné kovové předměty

Do kontejneru nepatří

 • znečištěné plechovky od konzerv se zbytky jídla
 • plechovky od barev, olejů jedná se o nebezpečný odpad, který patří do sběrného dvora
 • velké kovové předměty, které se nevejdou do kontejnerů (ty patří buď do sběren druhotných surovin nebo do sběrného dvora)

Textil

Do kontejneru patří

 • použité čisté oblečení a spárovaná obuv, hračky, kabelky, pásky

Do kontejneru nepatří

 • znečištěné a mokré oděvy a obuv

Jedlé oleje

Do zelené popelnice patří

 • uzavřené plastové lahve s jedlým olejem

Do zelené popelnice nepatří

 • použitý automobilový olej, jakékoli jiné odpady

Elektro

Do kontejneru patří

 • mobily, tablety
 • žehličky, kulmy, fény
 • baterie a monočlánky

Do kontejneru nepatří

 • žárovky a zářivky
 • veškeré předměty jako televize, monitory a počítače, které neprojdou vhazovacím otvorem (patří do sběrných dvorů)

Bioodpad

Do kontejneru a popelnice patří

 • neznečištěná zemina
 • rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve)
 • odpad rostlinného původu (zelenina, ovoce, slupky…)

Do kontejneru a popelnice nepatří

 • živočišné zbytky (maso, kosti, uhynulá zvířata)
 • jakékoli jiné odpady (vařené potraviny, olej…)

Sběrný dvůr

Jaké odpady můžete do sběrného dvora odnášet?

 • veškeré odpady, které nepatří do popelnice
 • odpad, který se do popelnice nevejde
 • odpad, u kterého nevíte kam s ním

Přesto několik konkrétních druhů odpadů, které můžete odnášet do sběrného dvora:

 • Nebezpečný odpad – obaly od barev a jejich zbytky, obaly od sprejů, činidla, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, zbytky ropných látek, jedy, oleje nepodléhající zpětnému odběru, baterie a akumulátory, olejové filtry, nemrznoucí kapaliny, dehet, fotochemikálie.
 • Objemný odpad – dřevotřískové desky, nábytek a jeho zbytky (skříně pokud možno rozebrané), matrace, koberce, linolea, kočárky.

 • Kovy – všechny druhy bez rozdílu.
 • Plasty – velké kusy, které se nevejdou do žlutých kontejnerů (plastový nábytek, kanystry, fólie).
 • Papírové a lepenkové obaly – velké kusy, které se nevejdou do modrých kontejnerů.
 • Nápojový karton – krabice od mléka, džusů, vín apod., označené C/PAP 81 nebo 84.
 • Použitý textil – letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, použité funkční nádobí, peří, péřové přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, boty – svázané gumičkou, hračky, veškeré savé materiály, které se dají dále využít na čistící hadry – textil nesmí být znečištěný a vlhký.
 • Stavební suť a zemina – např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky, asfaltová směs, zemina a kamení, izolační materiál vznikající při drobných opravách domů či bytů při zařizování, údržbě nebo rekonstrukci staveb.
 • Biologicky rozložitelný odpad – bioodpady ze zahrádek, např. větve. listí, seno, sláma, tráva a další odpady z údržby zahrady.
 • Použité výrobky podléhající zpětnému odběru (Zákon č. 542/2020 Sb.) – výbojky a zářivky, pneumatiky a elektrozařízení pocházející z domácností v případě, že je od Vás neodebral poslední prodejce v rámci zpětného odběru

Co do sběrného dvora nepatří?

 • Léčiva – všechna nepoužívaná léčiva odevzdávejte bezplatně v lékárnách. Léčiva nevhazujte do popelnic a kontejnerů, neboť se jedná o chemické preparáty, které mohou poškodit životní prostředí, ale zejména nejsou zabezpečena proti zneužití.
 • Autovraky, části automobilů – každý, kdo se zbavuje autovraků, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.
 • Konfiskáty živočišného původu – mrtvá těla živočichů a jejich částí. Nakládání s tímto materiálem je možné pouze v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění.