2021

Vyhlašovatelé
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. a Jihočeský kraj.

Účast
Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v systému EKO-KOM v Jihočeském kraji, které odevzdaly Dotazník za rok 2018 o nakládání s komunálním odpadem v obci se zaměřením na tříděný sběr a zároveň v těchto obcích nedošlo v hodnoceném období k porušení Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

Období
Soutěž je vyhlášena pro období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.
Slavnostní vyhlášení výsledků bude nejpozději v srpnu 2021.

Velikostní skupiny
Aby výsledky byly porovnatelné, je soutěž vyhlášena pro čtyři velikostní skupiny obcí, a to podle počtu obyvatel:

  • Obce, městyse a města do 499 obyvatel,
  • Obce, městyse a města s 500 až 1999 obyvateli, 
  • Obce, městyse a města s 2000–7000 obyvateli,
  • Města nad 7000 obyvatel.

 Způsob hodnocení

  1. Pro hodnocení soutěže bude využívána pouze databáze AOS EKO-KOM, a.s. 

b .    Pro hodnocení budou sloužit data poskytovaná obcemi ve čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. 

  1. Hodnocení jednotlivých kritérií proběhne po každém čtvrtletí roku a pro každou velikostní skupinu obcí zvlášť.

d .    Při hodnocení budou obce seřazeny podle výtěžnosti dané komodity od nejlepší po nejhorší. Obec s nejlepší výtěžností komodity získá maximální počet bodů, který odpovídá počtu obcí ve velikostní skupině vynásobený váhou dané komodity. Obec s nejhorší (resp. nulovou) výtěžností komodity získá pouze počet bodů váhy této komodity. 

e .     Obec získá výsledné body součtem bodů z 9 soutěžníchkritérií (4 hlavních a 5 doplňkových). 

f       Podle počtu výsledných bodů se stanovuje výsledné pořadí ve velikostní skupině obcí.

g      Pokud obec neposkytne čtvrtletní výkaz včas, tj. v souladu se Smlouvou o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů, bude počet bodů za toto čtvrtletí 0.

 

Hlavní hodnocení

„Výtěžnost papíru“
Hodnotí se výtěžnost papíru v nádobovém, individuálním a pytlovém sběru (veřejná sběrná síť), sběrných dvorech a sběrných místech. Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání výtěžností takto vykázaného množství papíru jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 3. Pro určení pořadí je rozhodující výtěžnost tohoto papíru na 1 obyvatele v soutěžním období. Výtěžnost je zaokrouhlena na 2 desetinná místa. 

„Výtěžnost plastu“
Hodnotí se celková výtěžnost plastu, to znamená ze všech způsobů sběru. Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání výtěžností plastu jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 2. Pro určení pořadí je rozhodující výtěžnost plastů na 1 obyvatele v soutěžním období. Výtěžnost je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

„Výtěžnost skla“
Hodnotí se celková výtěžnost skla (směsné + čiré), to znamená ze všech způsobů sběru. Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání všech výtěžností skla jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 4. Pro určení pořadí je rozhodující výtěžnost skla na 1 obyvatele v soutěžním období. Výtěžnost je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

„Výtěžnost kovů“
Hodnotí se výtěžnost kovů v nádobovém, individuálním a pytlovém sběru (veřejná sběrná síť), sběrných dvorech a sběrných místech. Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání výtěžností takto vykázaných kovů jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 5. Pro určení pořadí je rozhodující výtěžnost těchto kovů na 1 obyvatele v soutěžním období. Výtěžnost je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Doplňkové hodnocení

V doplňkovém hodnocení může obec získat až 50 bodů.

„Sběr papíru“ 
Pokud obec v hodnoceném období sbírala papír v ostatních způsobech sběru a následně v časově příslušném výkazu uvedla toto množství předané úpravci (resp. zpracovateli), získá 15 bodů.

„Sběr čirého skla“
Pokud obec v hodnoceném období sbírala čiré sklo alespoň jedním způsobem sběru a následně v časově příslušném výkazu uvedla množství čirého skla předané úpravci (resp. zpracovateli), získá 5 bodů.

„Sběr nápojového kartonu“
Pokud obec v hodnoceném období sbírala nápojový karton alespoň jedním způsobem sběru a následně v časově příslušném výkazu uvedla množství nápojového kartonu předané úpravci (resp. zpracovateli), získá 15 bodů.

„Sběr kovů“ 
Pokud obec v hodnoceném období sbírala kovy alespoň jedním způsobem sběru a následně v časově příslušném výkazu uvedla množství kovů předané úpravci (resp. zpracovateli), získá 10 bodů.

„Zajištění dostatečné a dostupné sběrné sítě“
Pokud obec získala v hodnoceném období bonus minimální dostupnosti sběrné sítě v systému EKO-KOM (viz Příloha č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů nebo zde http://www.ekokom.cz/cz/obce-a-mesta/odmeny-obci), získá 5 bodů.