2023

Vyhlašovatel
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. a Jihočeský kraj.

Účast
Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v systému EKO-KOM v Jihočeském kraji.

Období
Soutěž je vyhlášena pro období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. 
Slavnostní vyhlášení výsledků bude nejpozději v červnu 2024.

Způsob hodnocení

  1. Pro hodnocení soutěže bude využívána pouze databáze AOS EKO-KOM, a.s.
  2. Pro hodnocení budou sloužit data poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích.
  3. Hodnocení proběhne pro každý okres Jihočeského kraje samostatně.
  4. Podle počtu získaných bodů za všechna čtvrtletí bude stanoveno výsledné pořadí v okrese.
  5. Pokud obec neposkytne čtvrtletní výkaz včas, tj. v souladu se Smlouvou o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, bude počet bodů za toto čtvrtletí 0.

Hodnotí se celková  výtěžnost (= množství využitelných složek KO v kilogramech vykázané v čtvrtletním výkazu / počet obyvatel v obci) všech 4 základních komodit (papíru, plastů, skla a kovů)  a 1 doplňkové komodity (nápojového kartonu). Obec tedy získává 1 bod za každý 1 kilogram, přičemž se body zaokrouhlují na 2desetinná místa. Průběžné výsledky jsou dopočítány do roční výtěžnosti.

Vyhrává obec s nejvyšším počtem dosažených bodů za soutěžní období.

Příklad:
Obec se 481 obyvateli ve čtvrtletním výkazu uvedla, že úpravcům bylo předáno 4,8 t papíru, 2,1 t plastů, 6,2 t skla a 0,015 t nápojových kartonů; to je celkem 13,115 t využitelných složek komunálních odpadů. Roční výtěžnost na jednoho obyvatele za vykazované čtvrtletí je 109,064449 kg, což je 109,06 bodů do průběžného hodnocení okresní soutěže (13,115 t /481 obyvateli * 1 000 kg *4 období).

Odměny
První tři obce v každém okrese Jihočeského kraje, které získají nejvíce bodů, obdrží diplom.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu či úpravu pravidel soutěže.